page view image

TIK23: Leif Bremer: "Øieblikket".

Informasjon
event image

Øieblikket

Translation below.

I samarbeid med Filosofiske samtaler vil Leif Bremer holde et foredrag med utgangspunkt i et nøkkelbegrep i Søren Kierkegaards tenkning: "Øieblikket".

Den danske teologen og filosofen Knud E Løgstrup har sagt at fortiden er til stede i nuet som erindring og fremtiden er til stede i nuet som forventning. Og den danske filosofen som er størst av alle, Søren Kierkegaard, er opptatt av øyeblikket som et møte mellom tiden, fylt av fortvilelse og evigheten, som et kall fra dypet - fra de sytti tusen favner. Øyeblikket er fylt av angst i forhold til tiden som kommer og tiden som går, men også som en umulig mulighet fylt av glede i forhold til livet. Da er det forbundet med stillhet.

Temaet for årets Tromsø internasjonale kirkefestival er Øyeblikket. På samisk: Čalbmeliiba. Ikke hvilket som helst øyeblikk. Men det øyeblikket som vi - helt uavhengig av konfesjonell tro og livssyn - kan kalle hellig.

I foredraget vil Bremer forsøke å ta noen steg inn til Knud og Sørens øyeblikk med utgangspunkt i den hollandske maleren Johannes Vermeer (1632-1675) og hans maleri Kvinne i blått leser et brev, og Tomas Tranströmer (1931 - 2015) sitt dikt "Vermeer".

Leif Bremer har vært prest i Tromsø i over 30 år og har bl.a vært prest i Kirkens Bymisjon, sokneprest i Grønnåsen kirke og fengselsprest i Tromsø fengsel. Han er nå seniorprest.

Arrangementet skjer i samarbeid mellom Filosofiske Samtaler og Tromsø internasjonale kirkefestival.

Møtested: Vertshuset Skarven lørdag 4. november kl. 11.15-13.00. Gratis adgang.

Leif Bremer

The Moment

In collaboration with Filosofiske samtaler (Philosophical dialogues), Leif Bremer will give a lecture based on a key concept in Søren Kierkegaard's thinking: The moment.

The Danish theologian and philosopher Knud E Løgstrup has said that the past is present in the present as memory and the future is present in the present as expectation. And the Danish philosopher who is the greatest of all, Søren Kierkegaard, is concerned with the moment as a meeting between time, filled with despair, and eternity, as a call from the depths - from the seventy thousand fathoms. The moment is filled with anxiety in relation to the time to come and the time to go, but also as an impossible possibility filled with joy in relation to life. Then it is associated with silence.

The theme of this year's Tromsø International Church Festival is The Moment. In Sami: Čalbmeliiba. Not just any moment. But the moment that we - completely independent of denominational beliefs and worldviews - can call sacred.

In his lecture, the theologian and priest Leif Bremer will attempt to take a few steps towards Knud and Søren's moment, based on the Dutch painter Johannes Vermeer (1632-1675) and his painting Woman in Blue Reading a Letter, and Tomas Tranströmer's (1931 - 2015) poem "Vermeer".

The lecture will be in Norwegian.
Meeting place: Vertshuset Skarven on Saturday 4 November at 11.15-13.00. Free admission.


Bildet «Kvinne i blått leser et brev» eller «Fruktsommelig kvinne leser et brev». Av Johannes Vermeer – Ukjent, Offentlig eiendom (fra Wikipedia).

Bildet av Søren Kierkegaard: Postkort, håndkoloreret heliogravure, udført på grundlag af N.C. Kierkegaards tegning fra ca. 1840 N.C. Kierkegaard (1806-1882), tegner, litograf KB.  Offentlig eiendom (fra Flickr.com).


tromsø internasjonale kirkefestival tik leif bremer filosofiske samtaler skarven